Elektronický slovník jazyka staroslověnského

Elektronický slovník jazyk staroslověnského byl vytvořen v rámci projektu GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny (projekt byl realizován v rámci programu NAKI II Ministerstva kultury ČR, DG16P02H024, 2016-2020). Jedná se o specializovanou veřejnou databázi, jejímž základem je čtyřdílný Slovník jazyka staroslověnského (SJS, I. Praha 1966, II. Praha 1973, III. Praha 1982, IV. Praha 1997), dosud nejrozsáhlejší staroslověnský slovník na světě. Tento slovník na 3202 stranách zachycuje úplnou slovní zásobu staroslověnštiny cyrilometodějského období včetně mladších církevněslovanských opisů textů předpokládaného cyrilometodějského původu. Do slovníku byly též zařazeny církevněslovanské památky českého původu. Vyexcerpováno bylo téměř 100 rukopisů, slovník obsahuje přibližně 18 000 heslových statí.

V letech 2008-2016 byly vydávány Dodatky k I. dílu Slovníku jazyka staroslověnského (souhrnně jako V. díl SJS, Praha 2016). Jejich cílem bylo zpracovat doplňky a opravy k heslům prvního dílu SJS, zejména bylo došlo k metodologickému sjednocení formální podoby hesel, která se do konečné podoby ustavovala až v průběhu vydávání prvních sešitů slovníku, zpracována byla další staroslověnská hesla, jež z řady důvodů I. díl SJS neobsahuje (nové nálezy staroslověnských rukopisů, neúplná excerpce památek).

V roce 2016 byla v rámci projektu GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny započata digitalizace Slovníku jazyka staroslověnského. Slovník byl pomocí metody OCR převeden do digitální podoby, takto získaný text prošel korekturami a revizemi, jež spočívaly v přímé implementaci Dodatků k I. dílu Slovníku jazyka staroslověnského do hesel Elektronického slovníku jazyka staroslověnského, proběhlo další sjednocení formální výstavby hesel, kde to bylo potřebné, významy staroslověnských hesel byly doplněny anglickými překlady (vedle stávajících překladů českých, německých a ruských), též odborné a faktografické výklady k jednotlivým heslům, původně latinské, byly pro zpřístupnění širšímu okruhu uživatelů přeloženy do angličtiny.

Elektronický slovník jazyk staroslověnského je zpřístupněn pomocí pokročilého prezentačního prostředí Gulliver (vyvíjeného firmou AiP Beroun, s. r. o.) společně se Slovníkem nejstarších staroslověnských památek a Řecko-staroslověnských indexem (I. díl). To umožňuje pokročilé vyhledávací a filtrovací funkce a také vytváření a správu uživatelských kolekcí napříč integrovanými slovníky. Implementováno je také propojení s naskenovanou staroslověnskou lístkovou kartotékou, jež obsahuje excerpci památek, na jejichž základě SJS vznikal. Z elektronických hesel SJS lze tak snadno získat přístup ke všem vyexcerpovaným dokladům daného lexému. Z citovaných řeckých ekvivalentů je též možné přistupovat k digitalizovaným heslům v doposud vydaném díle Řecko-staroslověnského indexu.

Přístup do databáze: http://gorazd.org/gulliver

© 2020, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.