Databáze Slovníku jazyka staroslověnského

Tato hlavní databáze bude obsahovat údaje o veškeré slovní zásobě zachované v staroslověnských památkách a jejich mladších církevněslovanských přepisech. Základem této databáze bude lexikální materiál, který vznikl v Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i. pro čtyřdílný Slovník jazyka staroslověnského. Tento tištěný slovník na 3202 stranách podává vědeckou analýzu několika milionů doložených staroslověnských slov zpracovaných do více než 20 000 heslových statí. Do tohoto základu budou dále zapracovány Dodatky k prvnímu dílu jazyka staroslověnského, které vznikají na půdě Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., jež materiál doplňují o některé nově nalezené staroslověnské památky a aktualizují způsob jeho zpracování. Obdobným způsobem bude postupně zpracován i zbývající materiál.

Hesla budou v rámci prezentačního systému propojena s výchozím materiálem v podobě staroslověnské lístkové kartotéky, čímž bude uživatelem dohledatelný veškerý výskyt v památkách u každého staroslověnského slova. Staroslověnská lexikální databáze bude připravena pro budoucí doplnění dalších nově nalezených staroslověnských památek (především památek nalezených v 70. letech na Sinaji) a zvláště pak nově identifikovaných památek českocírkevněslovanského původu (např. Legenda o sv. Anastázii, modlitby svatořehořské).

Pro širší zpřístupnění obsahu této databáze odborné i laické veřejnosti na domácí i mezinárodní úrovni budou doplňovány anglické překlady významů staroslověnských slov (vedle existujících překladů českých, německých a ruských). Také odborné a faktografické výklady, dříve tvořené v latině, budou pro zpřístupnění širšímu okruhu uživatelů přeloženy do angličtiny. Tato databáze tak poskytne světově unikátní nástroj umožňující všestrannou orientaci v staroslověnské slovní zásobě odborné veřejnosti z mnoha oborů, stejně tak jako studentům vysokých škol a laikům. Současně se stane aktuálním zdrojem pro vědecký výzkum staroslověnského lexika.

Databáze bude zpřístupněna veřejnosti do konce roku 2020.