O projektu

Cílem digitálního portálu staroslověnštiny GORAZD je za pomoci moderních technologií zpřístupnit české i mezinárodní veřejnosti výsledky bádání české paleoslovenistiky v oblasti staroslověnské lexikografie v podobě specializovaných veřejných databází. Vytyčeného cíle bude dosaženo za pomoci softwarových nástrojů pro retrokonverzi speciálních výkladových slovníků z tištěné do digitální podoby a dále digitalizací staroslověnské lístkové kartotéky, světově unikátního materiálu, na jehož základě byl v druhé polovině 20. století vytvořen čtyřsvazkový Slovník jazyka staroslověnského. Obsah specializovaných veřejných databází bude založen na lexikografickém materiálu, který vznikl ve Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i., pro tato díla: Slovník jazyka staroslověnského, Slovník nejstarších staroslověnských památek a Řecko-staroslověnský index. Tímto způsobem zpracování bude zajištěno trvalé uchování dat v digitální podobě a za pomoci moderních softwarových nástrojů bude možné obsah těchto databází nadále rozvíjet, doplňovat a inovovat, a udržovat je tak vždy na aktuální úrovni vědeckého poznání.

V rámci projektu GORAZD budou nově vyvinuty tři specializované nástroje vhodné pro automatizaci digitalizace vícejazyčných slovníků výkladového či encyklopedického typu: Generátor hesel, Linka pro editaci a restrukturalizaci hesel, Exportní modul. Tyto nástroje budou volně dostupné na základě licence GNU GPL a budou uzpůsobené pro práci s dokumentografickým systémem INVENIO – open-sourcovým frameworkem pro správu digitálních knihoven, vyvíjeným CERNem (Evropská organizace pro jaderný výzkum). V tomto dokumentografickém systému, který bude přizpůsoben potřebám historických slovníků, budou provozovány i slovníkové databáze vzniklé v rámci projektu Gorazd. Obsah těchto databází bude koncovým uživatelům zpřístupněn prostřednictvím prezentačního systému Gulliver, vyvíjeného firmou AiP Beroun s.r.o.

V projektu GORAZD je pro zobrazování staroslověnských textů užíván Unicode kompatibilní font CyrillicaBulgarian10U, který nám laskavě poskytla prof. Anna-Marija Totomanova z Univerzity sv. Klimenta Ochridského v Sofii, vedoucí projektu Cyrillomethodiana.

Projekt je realizován v rámci programu NAKI II Ministerstva kultury ČR (DG16P02H024), 2016-2020, příjemcem je Slovanský ústav AV ČR, v.v.i., řešitelem PhDr. Štefan Pilát, Ph.D., dodávku dokumentografického systému INVENIO, prezentačního systému Gulliver a technickou podporu zajišťuje firma AiP Beroun, s.r.o.